آگهی / درخواست آگهی / درخواست

شناسنامه فنی ساختمان چیست؟

در این مقاله خواهید خواند:

شناسنامه فنی ساختمان 
 اهمیت شناسنامه فنی ساختمان
نحوه دریافت شناسنامه فنی ساختمان
دستورالعمل شناسنامه فنی ساختمان
نمونه شناسنامه فنی ساختمان
شناسنامه فنی ساختمان
ساختمان های مختلف در سطح شهر دارای ویژگی های متفاوتی از نظر ساخت و شرایط فنی با یکدیگر هستند. به منظور سهولت دستیابی به اطلاعات کلی راجع به ساختمان ها و املاک مختلف در بازار مسکن و همچنین آگاهی مشتریان از سابقه فنی ساختمان سازندگان می توانند اقدام به دریافت شناسنامه فنی برای ساختمان های احداث شده کنند. قانون صدور شناسنامه فنی ساختمان بر اساس قانون پیش فروش می باشد که در سال 1389 به تصویب رسیده و توسط شهرداری پیگیری می شود.  شناسنامه فنی ساختمان در زمان صدور پروانه ساختمان صادر می‌شود و حاوی اطلاعاتی کلی در مورد بنای احداث شده و زیر ساخت های آن می باشد. در مجموع می توان اطلاعات زیر را از شناسنامه های فنی ساختمان استخراج کرد:

مشخصات عمومی ساختمان (کاربری ملک، نشانی، طبقه، مساحت ملک و...)
مشخصات کلی سازه‌ (نوع پی، نوع سازه، نوع سقف)
مشخصات معماری (پوشش بام، سیستم دسترسی طبقات، پنجره ها، پارکینگ، انباری)
مشخصات کلی تأسیسات (سرمایش، گرمایش، دفع فاضلاب و اتصالات)

 اهمیت شناسنامه فنی ساختمان
شناسنامه فنی ساختمان برای سازندگانی که قصد پیش فروش ملک را دارند مناسب بوده و بر خلاف شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، الزامی به دریافت آن برای دیگر سازندگان نمی باشد. در معاملات پیش فروش ملک وجود شناسنامه فنی ساختمان برای ارائه اطلاعات به خریدارن ضروری بوده و می بایست برای دریافت آن اقدام شود. در معاملات پیش فروش ملک با ارائه شناسنامه فنی ساختمان و موافقت سرمایه گذار در مورد مشخصات ملک، می توان اقدامات بعدی برای انجام معامله پیش فروش را پیش برد.

نحوه دریافت شناسنامه فنی ساختمان
سازندگان در صورتی که قصد پیش فروش ملک را داشته باشند می بایست پس از طی مراحل صدور پروانه ساخت درخواست خود برای دریافت شناسنامه فنی ساختمان را نیز عنوان کنند. طی مراحل دریافت شناسنامه در شهرداری ها انجام شده و برای دریافت آن نیز هزینه ای ندارد. اما دریافت آن برای پیش فروش ملک و ارائه اطلاعات به سرمایه گذاران ضروری می باشد.

لذا پس از دریافت پروانه ساخت می توان به راحتی شناسنامه فنی ساختمان را نیز دریافت کرد.

دستورالعمل شناسنامه فنی ساختمان
دستورالعمل شناسنامه فنی ساختمان که در تاریخ 95/6/21 ابلاغ شده است مفاد زیر را شامل می شود:

ماده 1 ـ شکل و محتوا شناسنامه فنی ساختمان بشرح پیوست این دستورالعمل می باشد.
ماده 2 ـ شهرداری هر شهر و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان، شناسنامه فنی ساختمان را برای هر واحد به طور جداگانه صادر می کند و برای آن ها علاوه بر شماره ثبت دبیرخانه و تاریخ صدور، شماره مسلسل اختصاص می دهد.
ماده 3 ـ شهرداری و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان، شناسنامه فنی ساختمان را هنگام صدور پروانه ساختمان صادر می کند و نسخه دوم آن را نگهداری می نماید.
ماده 4 ـ شهرداری ها و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان، تمام وظایف و الزاماتی را که بر اساس شناسنامه فنی ساختمان بر عهده متقاضی می باشد، به متقاضی اعلام و امضا وی را مبنی بر اطلاع از آن اخذ می کند.
ماده 5 ـ مهندسان طراح معمار و عمران مکلفند در زمان طراحی حسب مورد اطلاعات مربوط به جداول شناسنامه فنی ساختمان را در نقشه های مربوط درج کنند. واحدها پارکینگ ها و انباری ها باید به طور یکسان در کلیه نقشه ها شماره گذاری شود.
ماده 6 ـ مهندسان ناظر هماهنگ کننده مکلفند اطلاعات مندرج در شناسنامه فنی ساختمان را با پروانه ساختمان و نقشه های مصوبه ضمیمه آن تطبیق داده و آن را مهر و امضا نمایند.
ماده 7 ـ شهرداری ها و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان موظفند در صورت درخواست متقاضی اعم از پیش فروشنده و پیش خریدار تصویر مصدق پروانه ساختمان و نقشه های مصوب را به متقاضی شناسنامه فنی ساختمان تحویل دهد.
ماده 8 ـ صدور تأییدیه های مندرج در قانون پیش فروش ساختمان از جمله تأیید شناسنامه فنی ساختمان جز وظائف نظارتی مهندسان ناظر بوده و مهندسان ناظر و شهرداری ها و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان مجاز به اخذ هیچ گونه مبلغی تحت هر عنوان بابت هزینه صدور این تأییدیه ها و صدور شناسنامه فنی ساختمان نمی باشند.
نمونه شناسنامه فنی ساختمان
نمونه تکمیل شده شناسنامه فنی ساختمان به شکل زیر خواهد بود.

  • 12 بهمن 1402
  • 121